Advokátní kancelář
   

     Michal Pospíšil    Vilém Kin

Profil kanceláře

Zaměřujeme se především na výkon advokacie v tradičním slova smyslu, přičemž nabízíme nejen profesionální odbornost (ta je samozřejmá), ale rovněž individuální přístup ke klientům v době podle jejich časových možností. Náplní naší činnosti je především zastupování klientů před soudy a jinými orgány všech stupňů a druhů, jakož i zastoupení při mimosoudním vyjednávání (před samotným zahájením řízení) a sepisy smluv a jiných listin o právních úkonech.

Právní služby, které poskytujeme klientům, jsou založeny na důkladné znalosti platného práva, soudní judikatury, ale také na ekonomických a obchodních souvislostech a dalších zkušenostech, přičemž při poskytování právních služeb tyto znalosti využíváme pro komplexnost řešení zájmů klienta. Snažíme se eliminovat vleklé spory před soudy a správními úřady, a proto vždy dáváme nejprve klientům možnost vyřešit spory mimosoudní cestou.

Při poskytování právních služeb úzce spolupracujeme s erudovanými daňovými poradci, auditory, autorizovanými finančními a pojišťovacími makléři, patentovými zástupci, a to i v zahraničí. V rámci služeb poskytovaným klientům zajišťujeme i služby notářské, finanční, daňové a pojišťovací poradenství, služby soukromých exekutorů při vymáhání pohledávek a služby soudních znalců, jakož i služby soukromých detektivů.

Sídlíme v centru Prahy ve vilové čtvrti v Podolí.

Poskytuje právní služby především v oblasti soukromého práva. Detailněji o našich službách v rubrice poskytované právní služby.

JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D. LL.M.

Mgr. Vilém Kin

Poskytované právní služby

PrávoNáš tým poskytuje právní služby především v oblasti práva občanského a obchodního.

Oblasti poskytovaných služeb

 • závazkové obchodní právo
 • právo obchodních společností
 • družstevní právo a SVJ
 • průmyslová práva
 • nekalá soutěž
 • autorské právo
 • exekuční právo
 • správní právo
 • ochrana osobních údajů
 • směnečné a šekové právo
 • cenné papíry
 • právo nemovitostí a bytové právo
 • pracovní právo
 • pojišťovací právo

Především se zabýváme veškerou právní problematikou související s podnikáním, kdy podnikatelům poskytujeme všestranný právní servis při jejich činnosti. Ať už se jedná o uzavření smlouvy, vedení sporu nebo nutnosti splnit nejrůznější zákonné a úřední povinnosti, jsme schopni se aktivně zaměřit na hledání řešení, nabídnout možné varianty a zvolenou variantu, která nejlépe vystihuje vůli a zájmy klienta, uvést v život. Úspěch v podnikání vám zaručit nemůžeme, ale s problémy právního charakteru jsme připraveni vám pomoci.

Dále rovněž poskytujeme právní služby občanům, obcím, orgánům veřejné správy, spolkům a dalším subjektům v oblasti občanskoprávních vztahů, ochrany osobních údajů, rodinného a pracovního práva, a práva správního. Jsme schopni vám pomoci např. v řešení majetkových vztahů, při koupi, prodeji a správě nemovitostí, při uplatňování nároků vzniklých ze smluv i jiných důvodů, vymáhání náhrady za škodu a při jednání se správními úřady.

Ve všech těchto věcech poskytujeme odborné právní konzultace, zpracováváme právní rozbory, sepisujeme listiny, ověřujeme podpisy, přijímáme depozita, zastupujeme klienty v řízení před soudy všech stupňů, v rozhodčím řízení, při mediaci, v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a i před dalšími správními orgány.

Odměna za poskytované právní služby se řídí sazebníkem smluvních odměn, který je klientům k dispozici v sídle kanceláře. Konkrétní odměna se vypočítává buď z počtu úkonů právní služby (kdy úkonem je např. sepis žaloby nebo každá započatá hodina jednání soudu), jehož výše se stanoví dle typu řízení, v němž zastoupení probíhá nebo podle hodinové sazby, je-li to pro klienta výhodnější. Hodinová sazba se liší podle oboru poskytované právní služby.

Ostatní odborná činnost

Členové naší kanceláře se věnují publikační činnosti, v minulosti např. pro Verlag Dashofer, nakladatelství, s.r.o. (produkty Firemní právník, Jednatelem bez rizika, Soukromý právník pro podnikatele, Úspěšné řešení pohledávek v praxi a další) nebo v současnosti pro Wolters Kluwer ČR, C. H. Beck, I. P. Media Group, a to oblasti závazkového práva, společenstevního práva, ochrany osobních údajů, správního práva, nekalé soutěže a práv průmyslových.

Dr. Pospíšil působí na soukromých vysokých školách (Vysoká škola aplikovaného práva a Metropolitní univerzita Praha) v oboru obchodního práva a podoborech s tím spojených, včetně publikační činnosti.

Dr. Pospíšil je zapsaným soudním znalcem pro obor Patenty a vynálezy s rozsahem (specializací) na všechna průmyslová práva.

Časopis Obchodní právo

Dr. Pospíšil je předsedou redakční rady odborného časopisu Obchodní právo, který je na trhu odborných právnických časopisů již přes 25 let, jehož redakční rada je složena z předních právních odborníků, ať už jsou jimi advokáti, soudci či vysokoškolští pedagogové. Vydavatelem časopisu je renomované nakladatelství Wolters Kluwer, a.s.

sídlo kanceláře: Na Podkovce 282/12, 147 00 Praha 4 - Podolí

Kontaktní formulář

Pozn.: položky označené * jsou povinné.